İletişim Araştırmalarında Uygulama (PR 222) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim Araştırmalarında Uygulama
Kod: PR 222
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İki dönemlik olan dersin bu döneminde, öğrenciler bir araştırmanın nasıl uygulanacağını, nasıl analiz edileceğini, bulguların ve sonuçların nasıl sunulacağını öğreneceklerdir. Bu amaçla, öğrenciler ortak bir konuda/sorunda ampirik bir araştırma tasarımı yapacak, nüfus, örneklem çerçevesini ve örrneklemi belirleyecek, anket sorularını hazırlayacak, pilot inceleme yapacak, ankete son şeklini verdikten sonra anketi uygulayacaklar; ardından, topladıkları verileri SPSS programına kaydedecekler. Önceden hazırladıkları araştırma sorunları ve hipotezlere uygun olarak, verilerin istatistiksel analizini yapacaklar, bulgularını sunacaklar ve sonuç raporu yazacaklardır.
İçerik: Nüfus ve örneklem; anketleri hazırlamak ve kodlamak; verilerin SPSS'e girilmesi; hipotez testi; korelasyon analizi; ki-kare testi; t-tesi; ANOVA; Güvenirlik ve Geçerlik
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6