İletişim, Kültür, Toplum (PR 301) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim, Kültür, Toplum
Kod: PR 301
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı kültür, iletişim ve toplumla iligili temel betimleyici bilgileri sunduktan sonra, kültür, iletişim ve toplum arasında kurulan bağlar ve bu bağlarla ilgili açıklamaları, bu bağların amaçları ve sonuçları üzerinde olan tartışmaları öğretmek ve irdelemek ve böylece öğrenciye kendisinin de içinde yaşadığı toplum, iletişim ve kültür ile ilgili ilişkisel bilgiyi vererek kendisini, toplumunu, kültürünü ve iletişimi daha anlamlı bir şekilde kavramasına yardım etmektir.
İçerik: Bu derste kitle kültürü ve popüler kültür kavramları incelenecek ve analiz edilecektir. Bu bağlamda popüler kültürün temel özelikleri ortaya koyularak, kitle kültürü ve yüksek kültür kavramlarından farklılıkları açığa çıkartılacaktır. Popüler kültürün kitle iletişimiyle olan bağlantılarının da tartışılacağı bu derse, aynı zamanda popüler kültürün, toplumdaki ideolojik hegemonyanın sürdürülmesindeki etkileri üzerine de eğilinecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6