Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Lisans Programı (2015 Öncesi) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

CMPE103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; bilgisayar ağları ve iletişim; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

CMPE104 - Bilgisayarlar ve Bilgi Sistemleri
Hesap tablolarına giriş: bir hesap tablosu yaratmak ve biçimlemek; formüller ve fonksiyonlar; grafikler ve çizelgeler; ?eğer-ise? analizi; veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerine genel bir bakış; ilişkisel veri modeli; veritabanı nesneleri: tablolar, sorgulamalar, formlar ve raporlar; veriyi saklamak, sıralamak ve düzenlemek; veritabanı tablo

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

HIST 202 - Uygarlık Tarihi II

INT110 - Politikaya Giriş
Bu ders siyasetin ana temaları ve teorik tartışmalarını tanıtarak siyaset bilimine giriş yapmaktadır. Siyaset biliminde farklı teorik tartışmalar, temalar ve hükümet ve devletin işleyişi derste ele alınmaktadır

MGMT 201 - İşletmeye Giriş
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

MGMT 301 - Pazarlama Yönetimi I
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MGMT 303 - Örgüt Teorisi
Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

PR 120 - Sosyal Psikolojiye Giriş
Sosyal algı, tutumlar, toplumsal etkileşim, ve saldırgan ve özgeci davranışlar.

PR 201 - Halkla İlişkilere Giriş I
Bu ders halkla ilişkiler sürecinin temel aşamalarıyla, karşılaşılan halkla ilişkiler problemlerinin çözümünde kullanılan tekniklere bir giriş niteliğinde dizayn edilmiştir. Derste, halkla ilişkiler uzmanlarının özel olarak ilgi gösterdiği, özel kampanyalar ve kriz yönetimi gibi konularla çeşitli grup ve kurumlarla, alanın doğası gereği sürdürülen ilişkiler konu edilmektedir.

PR 202 - Halkla İlişkilere Giriş II
Bu derste medya ilişkilerinden küresel tanıtım stratejilerine kadar bir çok konuda teorik ve pratik bir Halkla İlişkiler anlayışı geliştirilecek ve Halkla İlişkiler, kurumsal pazarlama iletişilimi bağlamında düşünülecektir.

PR 203 - İletişime Giriş
İletişimin temel varsayımları: İletişimin rolü,amacı ve temel işlevleri ve iletişim kavramı; Dil ve İletişim; Kültür ve İletişim; İnsanın kendi ile iletişimi;Kişilerarası iletişim; Grup ve grup iletişimi; Aracılanmış iletişimin tarihi: Sözlü iletişimden yazılı geleneğe; Telgraf ve fotoğraftan dijital teknolojiye; Örgütlü akıl ve davranış yönetimi: Reklam ve Halkla İlişkiler; İmajdan hareketli imaja: Sinema; Sesin aktarımı: Radyo; Sesin ve hareketli görüntünün evleriize taşınması:Televizyon; Bilgisayarla aracılanmış iletişim: İnternet; Ulus Devletlerin iletişim politikaları; Uluslararası iletişim.

PR 205 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı I
Ders, grafik tasarım hakkındaki temel bilgi ve kuralların yanı sıra, halkla ilişkiler ve reklamcılık için grafik tasarımın öneminin ortaya konulmasını içermektedir.

PR 207 - Araştırma Yöntemleri I
Bilme, bilgi, bilim, bilim adamı, bilginin üretimi; Teori ve araştırma; Araştırma tasarımı ve türleri; Araştırma tasarımının temel adımları; Araştırma sorularının ve hipotezlerin çıkartılması; Araştırma sorusu ve hipotez türleri; Niteliksel ve niceliksel tasarımlarda veri nasıl toplanır; Niceliksel tasarımda ne, nasıl ölçülür: hipotezden değişkenleri çıkarma; ölçü türleri; Evren, nüfus ve örneklem; Niteliksel ve niceliksel araştırma tasarımlarının raporlanması.

PR 210 - Kitle İletişimi
Temel kavramlar: kitle, medya ve kitle iletişimi; Üretim, üretci, ve kitle iletişiminde üretim; Ne için medya: toplumsal,ekonomik, politik ve kültürel gerçekliğin inşası; kitle iletişiminin gelişimi: kelimelerden sembollere; sözlü gelenekten basılı geleneğe; yayımcılığın gelişimi, Türkiye'de basının gelişimi; sesin ve imajın kaydedilmesi; gramofondan kaset ve cd'ye, mekanikten analog ve dijital ses kaydına; durağan imajdan hareketli imaja: cinema; hareketli ve sesli görüntünün evlerimize taşınması: televizyon; bilgisayarla aracılanmış iletişim: internet; kitle iletişim sistemleri ve kitle iletişim örgütleri; Kitle iletişiminde üretim, dağıtım ve tüketim; medya temsiline temel yaklaşımlar; kitle iletişiminde kontrol: basın özgürlüğü, sansür, otosansür; uluslararası kitle iletişimi.

PR 214 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II
Bu ders grafik tasarımı ilkeleri ve uygulamalarına giriş niteliğindedir. Dersin amacı grafik tasarımı ilkelerinin başarılı uygulalamalarda nasıl kullanıldığının açıklanması ve anlaşılmasıdır. Her konu logo, afiş, kitap kapağı, web sayfası tasarımı gibi alanın farklı uygulamaları üzerinden irdelenecek ve güncel başarılı örnekler ile açıklanamaya çalışılacaktır.

PR 216 - Araştırma Yöntemleri II
Nüfus ve örneklem; anketleri hazırlamak ve kodlamak; verilerin SPSS'e girilmesi; hipotez testi; korelasyon analizi; ki-kare testi; t-tesi; ANOVA; Güvenirlik ve Geçerlik

PR 301 - İletişim, Kültür, Toplum
Bu derste kitle kültürü ve popüler kültür kavramları incelenecek ve analiz edilecektir. Bu bağlamda popüler kültürün temel özelikleri ortaya koyularak, kitle kültürü ve yüksek kültür kavramlarından farklılıkları açığa çıkartılacaktır. Popüler kültürün kitle iletişimiyle olan bağlantılarının da tartışılacağı bu derse, aynı zamanda popüler kültürün, toplumdaki ideolojik hegemonyanın sürdürülmesindeki etkileri üzerine de eğilinecektir.

PR 302 - Reklamcılığa Giriş
Reklamcılığın temel prensipleri ile ilgili bilgi vermek, reklam stratejileri, yaratıcı teknikler, reklamda hedef kitle, alan araştırmasının önemi gibi konular üzerinde durulacaktır.

PR 303 - Medya ve Siyaset
Haber kurumlarının neye haber değeri verdiği, nasıl o haberlerin hazırlandığı, izleyen/ okuyanlar üzerinde bu haberlerin nasıl bir etkisi olduğu ve politik sistem tartışılacaktır.

PR 304 - İletişim ve İkna
Bu derste temel ikna teorileri, bu teorilerin altyapılarını oluşturan inanç, tutum, davranış gibi kavramlara ilişkin teoriler incelenecektir.

PR 306 - Medya Planlaması
Ders iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, öğrencilere anlatım temelli ve tartışma odaklı olarak medya planlamasının temelleri öğretilecektir.İkinci kısımda öğrencilerin gruplara ayrılarak müşteri odaklı bir medya planlaması projesi oluşturmaları beklenmektedir.

PR 308 - Tükiyenin Toplumsal Yapısı
Bu ders Türkiye’nin toplumsal yapısına dair önemli ve tartışmalı konulara odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, önce toplumsal yapının temel özelliklerini tartışır. Daha sonra Türkiye’de işleyen toplumsal ve politik güçleri irdeler. Takiben, Türkiye toplumuna ve siyasetine ilişkin birbiriyle bağlantılı – sınıf ilişkileri, milliyetçilik, siyasi İslam, yoksulluk, cinsiyet ilişkileri gibi – çeşitli konuları inceler.

PR 309 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I
Bilgisayar temelli tasarım becerilerinin geliştirilmesi.

PR 314 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II
Bu ders, iki-boyutlu görsel iletişim tasarımı tekniklerini öğretmeyi ve öğrencilere görüntü işleme yazılımı kullanarak öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bugün grafik endüstrisinde kullanılan Adobe Photoshop programının temel özelliklerinin keşfedilmesiyle başlayacaktır. Bir yandan programa ilişkin çeşitli araçların ve tekniklerin kullanımı öğretilirken bir yandan da çeşitli grafik tasarımı süreçleri anlatılacaktır. Anlatımlar ilerledikçe, öğrencilerden, bu teknikler ile yaratcı fikirlerini birleştirerek, posterler, kitap kapağı, web sayfası gibi tasarım uygulamaları yapmaları istenecektir.

PR 401 - Reklam Tasarımı
Dersin içeriğini reklam süreçleri olan problemin tanımı, araştırma, konsept geliştirme, etkin görselleştirme ve fikirlerin sunumu oluşturmaktadır.

PR 402 - Reklam Kampanyası
Bu dersin öncelikli amacı reklam kampanyası teknikleri ve süreci ile ilgili temel prensipleri öğretmektir. Bir reklam kampanyası yaratma ve uygulama süreci detaylı bir biçimde incelenecek ve öğrencilere başarılı/iyi bir reklam kampanyasının nasıl olduğunu anlama ve analiz etme becerisi verilmeye çalışılacaktır. Ders yeni piyasa koşulları ve çağdaş reklamcılık ve reklam kampanyası anlayışı tartışılarak başlayacaktır. Daha sonar kampanya üretim sürecine uygun olarak durum analizi, hedef kitle belirleme, hedefler, stratejiler, taktikler, uygulamalar, değerlendirme ve sunum teknikleri anlatılarak tamamlanacaktır.

PR 403 - Seminer
Çoğunluğunu PR alanının önde gelen akademik dergilerinde son birkaç yıl içinde basılmış makalelerin oluşturduğu okumalar, bir akademik disiplin ve meslek alanı olarak halkla ilişkilerin kaynakları, halkla ilişkiler alanında tartışılan teoriler, modernite-postmodernite, küreselleşme, etik, sosyal medya, diyalog ve cinsiyet ile ilgili problemler gibi konuları içermektedir.

PR 409 - Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları I
Bu dersin amacı öğrencilerin farklı deneysel ve yaratıcı tasarım süreçlerini deneyerek tasarım becerilerini geliştirmektir. Ders süresince farklı görsel iletişim problemleri konu olarak verilecektir. Ders işleyiş sürecinde tasarım üretme aşamaları eğitmen tarafından belirlenecek ve bu aşamalarda öğrencilerin özgün çözümler üretmeleri beklenecektir. Dersin sonunda öğrenciler, tasarımlarını, bölüm öğretim üyeleri ve davet edilen reklam profesyonellerinden oluşacak bir jürinin önünde sunmaları ve savunmaları istenecektir.

PR 410 - Görsel İletişim Tasarımı Uygulamaları II
Bu dersin amacı öğrencilere profesyonel tasarım uygulamaları hakkında deneyim kazandırmaktır . Bu ders öğrencilerin profesyonel yaşamlarının bir provası niteliğindedir. Ayrıca takım çalışmasını da deneyimleyerek öğrenmeleri beklenmektedir.

PR 412 - İletişim Hukuku
Bu derste, iletişim biçimleri ve ilişkilerinin kontrolu ve kontrolün anlamları; kamu ve özel teşebbüs medya sisteminde yasal düzenlemeler; temel iletişim hak ve özgürlüklerinin toplumda ve hukukta gelişmesi; Türk hukukunda iletişimle ilgili biçimlendirmeler ve uygulamalar tarihi ve eleştirisi sunulacaktır.

Seçmeli Dersler

- Seçmeli Ders

PR 408 - Halkla İlşkiler ve Reklamcılık İçin Fotoğraf
Fotoğraf alanında temel çekim teknikleri Bir konuya fotografik yaklaşım Fotoğrafın dili Tanıtım fotoğrafçılığı ve fotohabercilik Fotoğraf ve fotoğrafçı etiği.

PR 413 - Liderlik Teorileri ve Pratiği I
Liderlik gücü ve etkileme, liderlik çeşitleri, ekip liderliği, stratejik liderlik dönüşümcü ve değişim liderliği gibi konular dersin içeriğinde yer almaktadır.

PR 414 - Liderlik Teorileri ve Pratiği II
Dersin içeriği, katılımcıların eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkelerini kavramalarını sağlama ve bu ilkeleri iş yaşamında uygulama tutum ve davranışları kazandırmaktır.

PR 415 - Lansman I
Ders stratejik iletişimin esaslarını öğrenmekle başlamaktadır. Daha sonra belirlenen pilot konu üzerinden iletişim stratejisi hazırlanmaktadır. Ders strateji kapsamında hazırlanan iletişim planı hazırlanması ile devam etmektedir. Tamamlanan iletişim planı ile iletişim faaliyetleri ve malzemeleri hazırlanarak akademisyenlerden oluşan bir jüriye sunum yapılmaktadır. Sunum ile ders tamamlanmaktadır.

PR 416 - Lansman II
Ders stratejik iletişimin esaslarını öğrenmekle başlamaktadır. Daha sonra belirlenen pilot konu üzerinden iletişim stratejisi hazırlanmaktadır. Ders strateji kapsamında hazırlanan iletişim planı hazırlanması ile devam etmektedir. Tamamlanan iletişim planı ile iletişim faaliyetleri ve malzemeleri hazırlanarak akademisyenlerden oluşan bir jüriye sunum yapılmaktadır. Sunum ile ders tamamlanmaktadır.

PR 491 - Gazetecilik I
Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebilir. Dönem boyunca 3 sayı basıma hazırlanır

PR 492 - Gazetecilik II
Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebilir. Dönem boyunca 3 sayı basıma hazırlanır

PR405 - Kriz Yönetimi
Kriz planlamaı, iletişimi ve yönetimi.

PR407 - Kamuoyu
Ders, kamuoyu kavramının tarihsel gelişimini ve temel kamuoyu teorilerini içermektedir.

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

MGMT 428 - Marka Yönetimi
ürün kavramı, marka unsurları, marka kişiliği, marka değeri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

LAW 111 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.