Akademik çalışma koşulları


 

 

Bu bölüme katılacak eserlerin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir:  

1. Akademik makaleler ve tam metni basılmış bildiriler:

Niteliksel türdeki çalışmaların mantıksal/tasarımsal süreçlere uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Ne tür epistemolojik ve metodolojik yaklaşımı kullanırsa kullansın, araştırmacı, sistemli ve tutarlı bir biçimsel yapı inşa etmeli, ve uluslararası bir “style” kullanmalıdır. Nitel tasarımda, en azından gerekçeli bir GİRİŞ bölümü, gerekçelendirilmiş bir veya birden fazla araştırma sorusu veya irdelediği bir veya birden fazla kuramsal varsayımı, hiyerarşik seviyelere göre biçimlendirilmiş başlık ve alt-başlıklardan oluşan ANA METİN bölümü ve SONUÇ bölümü olmalıdır. Bir niceliksel/ampirik araştırma veya bildirinin, ampirik süreçlere uygun olarak biçimlendirilmesi gerekir. Var olan bilgi birikimini irdelemeden geçerek gerekçeli bir sorun/konu sunumu yapmayan, bu sunumu araştırma sorusu/soruları veya hipotez/hipotezler ile bitirmeyen, metod bölümü açarak yöntemini somut biçimde açıklamayan, bulgularını araştırma tasarımının çerçevesi içinde uygun olarak sunmayan ve sonuçlarını bulgularına dayanarak ve var olan bilgiye bağlayarak sunmayan bir nicel “araştırmanın” veya bildirinin akademik hiç bir değeri yoktur (bir dergide basılmış veya bir toplantıda sunulmuş olsa bile). Bir gazete makalesi gibi hazırlanmış veya 200 dolardan 2000 dolara kadar para ödenerek bastırılan makalelerin büyük çoğunluğunun akademik bir değeri yoktur. Dolayısıyla, bu tür “şeylere” web sayfamızda yer verilmeyecektir. Niceliksel türdeki tasarımların ise, ampirik kurallara uygun bir şekilde hazırlanmış olması gerekir. Artık 21. yüzyıldayız ve sosyal bilimlerde keşfedici/exploratory akademik çalışma seviyesini çoktan geçtik. Bu tür araştırmalar, bilimsel süreçleri ve araçları kullanarak “pazardaki görüşlerle, davranışlarla ve tercihlerle ilgili dağılımı bilme”amaçlı siyasal ve ekonomik yönetsel araştırmalardır ve bunların akademik/bilimsel hiç bir değeri yoktur, çünkü nicel dağılımı bilme bilimsel bilmenin en alt-seviyesinde yer alır ve çağımızda bu seviyede kalan “bilme” çok ender olarak sosyal/toplumsal faydaya hizmet eder; tam aksine toplumsal fayda üzerine oturtulmuş öznel çıkarlara hizmet eder. Bu ilksel seviyenin ötesine geçmeyen veya bu ilksel seviyede bilgi toplamayı geçerli bir şekilde –firma veya siyasal örgüt çıkarı için bilme gereksinimi ötesinde—gerekçelendirmeyen bir araştırma bilimsel bir araştırma değildir. Bilimsel yöntemleri kullanarak “bulanık suda” veya “berrak suda” öznel veyea genel çıkarlar için balık tutma, bir girişimin bilimsel olduğunun kanıtı olamaz. Yani, “araç” bilimsel girişimin göstergesi veya kanıtı değildir. Bilimsellik sistemli ve tutarlı gerekçelendirmeyle başlayan ve “bilme eksikliği” veya “belirsizlik” üzerine inşa edilen insanlığa faydalı girişimdir. Elbette bilimi çok etkili bir şekilde araç olarak kullanan araştırmalar devlet ve özel şirketlerin laboratuvarlarında veya kontrolünde yapılmaktadır. Örneğin, uyuşturucu madde veya kimyasal silah üretimini mükemmelleştirmek için yapılan araştırmalar, bilimi araç olarak kullanan ve kendi kötülüğünün varlığını kendi kötülüğüne karşı olana veya başka kötülüğün varlığına bağlayan kötülüğü ve kötülüğün üretimini temsil ederler. Bu tür araştırmalar insanın insanca varoluşuna tehlike olarak duran bir insanımsılığı ve bu insanımsılığın geliştirilerek sürdürülmesini anlatır. Bu tür üretimlere karşı durmak, insan olan her insanın görevidir.

2. Sistemli ve tutarlı irdelemeye dayanan kitaplar:

Türkiye’de kitap basmada ölçüt “kitabın alıcılarının olması” olduğu için ve, ayrıca, 50-60 tane bastırıp,  kitabım var” denildiği için, daha da kötüsü bir sürü akademik karaktere sahip olmayan tutarsız uydurular ve süpermarket kitapları, özellikle siyaset bilimi, sosyal-psikoloji, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi alanlarda yaygın dolaşıma sokulduğu için, her basılı kitap akademik değere sahip değildir. Bunlara sayfamızda yer verilmez. 

Özlüce,bölümümüzün “Akademik çalışmalar” sayfamızda aşağıdaki tür "şeylere", BİLİMSEL DEĞERDEN YOKSUN OLDUKLARI İÇİN yer verilmez: (a) “birilerinin yazdıklarını alt alta sıralayan, ondan bundan alıntılarla ve kopyala yapıştır ile sayfaları dolduran “derleme-toplama-uydurular”; (b) bir sürü çekici, şahane ve mistikleştirici sözlerle süslenmiş "biliş bulanıklığı göstergesi olan ve bilişleri bulandırarak, "alternatif söylemler kılığında" egemen yanlışları yeniden-üreten yazılar; (c) akademik dergi ve kitap bastığı kılıfında gelen sahtekar tüccarlara para ödeyerek bastırılan makale, kitap ve kitap bölümleri; (d) öğrencilerin veya başkalarının yazdıklarını birleştirerek oluşturulan çalıntı makale ve kitaplar; (e) çeşitli nedenlerle başkaları veya bazı güçler tarafından hazırlanıp birilerinin adı kullanılarak amaçlı olarak dolaşıma sokulup “servis edilen” kitaplar.

Bizim sayfamızda yer alacak kitaplar, makaleler ve bildiriler, var olan bilgi birikimini irdeleyen niteliksel ve niceliksel çalışmalardır.

Bir kitabın (ve makalenin) akademik değeri, metodolojik yapısının geçerliliği yanında,  üniversitelerde okutulması ve aldığı atıflar ile ölçülebilir. Piyasada "çok satan popüler uydurular" (best sellers) çok ender olarak akademik karaktere sahiptir.