Eğitim Politikamız

Bölümümüz iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılığın ekonomik, siyasal, kültürel, örgütsel ve sosyal yanlarına  odaklanır. Bu odaklanmayı öğrencileri devlet kurumlarında ve  özel sektörde kariyer yapmaya  hazırlamak için yapar.  Bu hazırlamadaki eğitim anlayışımız, öğrencilerimizin mesleklerinde başarıları ve ilerlemeleri için alandaki teori ve uygulamayı olası en iyi biçimde öğrenmeyi sunmak üzerine inşa edilmiştir. 

Bölümümüz hem öğretim hem de akademik başarısını (a) hem kendi bölümümüzdeki hem diğer fakülteler ve bölümlerdeki hem de alanımızda piyasada iş yapan başarılı profesyonelerle işbirliğinden geçerek sağlama, (b) araştırma, toplantı ve sempozyum gibi girişimlerini sürekli artırma ve (c) yeni çıkan gelişmelere göre ders müfredatımızı sürekli yenileme anlayışına sahiptir.

Bu eğitim anlayışımızı ve politikamızı katılmayı, çabayı, girişimi, yaratıcılığı, öğrenmeyi ve araştırmayı teşvik yoluula ve öğretim üyelerinin ve öğrencilerin birlikte dayanışma içinde ellerinden gelen en iyiyi yapan bir eğitim ve öğrenim çevresi yaratarak ve tutarak   gerçekleştiririz.

Bu eğitim anlayışımıza uygun olarak biçimlendirdiğimiz eğitim müfredatımızda, dersleri birbiriyle bağıntılı dört ana grup altında topladık.  Bunlar:

  • Araştırma tasarım ve uygulama dersleri
  • Araç kullanımı ve teknik biçimlendirme dersleri  
  • Ürün tasarımı ve uygulaması dersleri
  • Örgütler, örgüt yapıları, ilişkileri ve yönetimi dersleri

Gruplar içi ve gruplar arası dağılımda, teori, araştırma ve uygulama arasında denge kuracak bir politika izledik. Bu yapılandırmada, önce, öğrencilere temel sosyal bilimler dersleri ve iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılığın tarihsel, sosyal, kültürel, siyasal yasal ve etiksel yanlarını öğreten dersler sunduk.  Ardından, alanda üretim yapabilmek için gerekli olan “araç kullanma” bilgi ve becerilerini geliştirmeye odaklandık. Bu öğrenim üzerine, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılıkta ürün üretimiyle ilgili uygulama derslerini inşa ettik; böylece öğrencilerin “neyi nasıl yapmaları” bağlamında bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamaya çalıştık. Bunları yaparken, stajla ve yarışma kampanyalarıyla desteklenen öğrenmenin de desteğiyle,  sınıf içi teorik ve uygulamalı eğitimden geçerek öğrencilerin bilgi ve deneyim kazanması düşünüldü.