Staj Raporlarının Hazırlanması


·   Staj Rapor kapağı verilen formatta olmalı, rapor geneli itibarı ile teknik rapor yazım ilkelerine uygun olmalıdır. Rapor; kapak sayfasını izleyen sayfalarda İÇİNDEKİLER(CONTENTS), TABLO LİSTESİ (LIST OF TABLES), ŞEKİL LİSTESİ (LIST OF FIGURES), EKLER (APPENDICES), KAYNAKLAR (REFERENCES) şeklinde sayfa no.ları ile birlikte bir dizin içermelidir.

·  Ana rapor bölümleri olarak GİRİŞ (INTRODUCTION); [staj yapılan kurumun tanıtımı (adı, adresi, faaliyet alanı, halkla ilişkiler, reklam vb. alanlarda toplam çalışan sayısı,)]; STAJ SÜRESİNCE GÖZLEMLER, YAPILAN İŞLER, ÖĞRENİLENLER (OBSERVATIONS, TASKS PERFORMED, LESSONS LEARNED DURING TRAINING; ve SONUÇLAR (CONCLUSIONS) yer almalıdır. Rapora ilave olarak konulacak veri tabloları, çizim ve resimler APPENDICES kısmında yer almalıdır. En son bölüm olarak da REFERENCES yer almalıdır. Kapak hariç, diğer sayfaların alt orta kısmında sayfa no.su yer almalıdır.

· Staj raporlarının, staj yapılan kurum ilgililerince onaylanması tercih edilir, ancak zorunlu değildir.

· Staj raporu İngilizce olarak MS-WORD ile yazılmalı, rapor hem basılı/ciltli, hem de tek bir word dosyası olarak bir CD içinde (şekil ve resimler word formatındaki raporunuzun içinde olmalı, ayrı dosyalar şeklinde olmamalıdır)  en geç üniversite akademik takviminde gösterilen son add/drop tarihini takip eden haftanın son işgününe dek bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.

· Staj raporu ile birlikte, öğrencinin staj yapmak için gösterilen ders koşullarını sağladığının kontrolü ve teyidi için kullanılmak üzere; öğrencinin staja başladığı dönem itibarı ile aldığı dersleri ve notları gösteren transkript ile birlikte bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.

· Stajyer Değerlendirme Formu'nun ilgili işyerince doldurulması ve bölüm staj koordinatörlüğüne ulaşmasının sağlanması öğrencinin takip ve sorumluluğundadır. Bu form, staj raporunun son teslim tarihinden en geç 1 hafta içinde bölüm staj koordinatörlüğüne ulaşmış olmalıdır.