Yüksek Lisans

Yükseklisans hakkında

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık tezli ve tezsiz yüksek lisans programımız

Sizin Gereksiniminiz ve Bizim Hizmetimiz

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanları, devlet kurumlarında, endüstride ve üniversitelerde hızla gelişen alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, hem var olan lisans seviyesindeki eğitimin ayrıntılandırılarak zenginleştirilmesini hem de akademik ve uzmanlık seviyelerinde yüksek lisans programının açılmasını gerektirmektedir. Atılım Üniversitesi halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yüksek lisans programıyla, günümüzdeki artan bu gereksinimi karşılamaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Size ve topluma faydası ne?

Her akademik eğitimde olduğu gibi, bu yüksek lisans eğitiminde de, öğrenciler alanın tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik ve siyasal doğasını anlayabilmeli, bilimsel bir araştırma tasarımı yapabilmeli,  uygulayabilmeli ve değerlendirip sonuçlar çıkartabilmelidir. Aynı zamanda, yeni iletişim teknolojilerinin ve ortamlarının da getirdiği koşullara göre biçimlenen yeni toplumsal ve iletişimsel durumları gözlemleyip analiz edebilmelidir.  Böyle bir eğitim anlayışı, insanı ve toplumsal olanı anlamada, iletişim politikalarının üretilmesi, denetlenmesi ve izlenmesinde, değişen durumlara uyum gösterilmesinde ve bir bütün olarak akademik gelişimin sağlanması ve sosyal faydanın artırılmasında yetersiz ve dar çerçevelerden çıkılmasına katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, önerdiğimiz program yeterli bilgiye sahip öğrenciler yetiştirilmesi için hazırlandı. Böylece hem akademik bağlamda yetişme hem de kurumlarda, endüstride ve araştırma şirketlerinde çalışan/çalışacak uzmanların ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

Programımızın büyük farkı

Yüksek lisans programı uzmanlık eğitimi verir. Sunduğumuz programda uzmanlık eğitimi temel olarak iki alanda toplanır: Bunlardan ilki kurumsal ve endüstriyel Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleklerinde uzmanlaşmadır. İkincisi ise, yüksek lisans ve doktora eğitiminden geçerek akademisyen yetiştirmeye katkıda bulunmayı amaçlar. Her iki tür eğitim de birbirinden ciddi farklılıklar gösterdiği gibi ortak yanlara da sahiptir. Örneğin her iki eğitim de araştırma tasarımı ve uygulaması ve program/kampanya analizi/değerlendirilmesi gibi alanlarda uzmanlaşmayı gerektirir. Bunlar Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitiminin bütünleşik parçasıdır. Bu nedenle, önerilen yüksek lisans eğitimi kurumsal ve endüstriyel uzmanlaşma ve akademik uzlaşma olmak üzere iki temel dalda verilmek üzere tasarlandı. Dolayısıyla, önerilen eğitim kurumsal, endüstriyel ve akademik amaçları birleştiren bir yapıya sahip olacak biçimde düşünüldü.

Bu yapı;

 • Hem kurumsal ve endüstriyel hem de akademik bağlamda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri liberal eğitim geleneğine uygun olarak yetiştirecektir; Halkla İlişkiler ve Reklamcılığın da içinde bulunduğu sosyal bilimlerin ilgili alanlarında derinleştirme ve kendini, toplumu ve dünyayı sorgulayan bir bilinç yerleştirme biçiminde yapılacaktır.
 • Teorik derslerin bilgileriyle donanmış öğrencilerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında analizci, karar verici, yazar, tasarımcı, planlayıcı, yönetici, politika oluşturucu, uygulayıcı ve değerlendirici olarak daha ayrıntılı bilgilerle desteklenmesini sağlayacaktır. Teori pratiği açıklamak ve bilinçli bir şekilde anlamlandırmak için vardır. Bu bağlamda, önerilen program halkla ilişkiler ve reklamcılıkda inceleme, planlama, yönetim, yazma ve grafik tasarımı gibi uygulama alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacaktır.
 • Öne çıkan dersler pratik/uygulamaya ilişkin olsa bile, esas itibariyle meta-teorik ve meta-pratik eğitimi önüne koymaktadır: Önerilen programın amacı, teori ve pratiği anlamada ve anlamlandırmada bilimsel bilgiyi elde etme ve yorumlama becerilerini ve uzmanlığını kazandırmayı sağlamaktır. Bu bağlamda, halkla ilişkiler ve reklamcılık yüksek lisans eğitimi, öğrencilere öncelikle bu alanların doğasını, pratiğini ve toplumdaki rolünü anlama olanakları verir. Böylece, sadece ileride akademik alanda değil, aynı zamanda kamu ve özel sektörde çalışacak öğrenciler, halkla ilişkilerin amaç ve sonuçları, yönetimsel ve sosyal etik, görev ve sorumluluklar gibi, önde gelen konularla ilgili epistemolojik ve yöntembilimsel uzmanlaşmayı elde edeceklerdir.

Dinamik program ve eğitim anlayışı

           Program hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı olarak oluşturuldu.

Ders programımız statik bir yapıya sahip değildir. Tam aksine her öğrencinin gereksinimine göre değiştirilebilen ve eklemeler yapılan dinamik bir yapıya sahiptir.

Bu dinamik programın kurumsal/endüstriyel ve akademik uzmanlık alanları genel olarak aşağıdakileri içermektedir:

 • Araştırma tasarımı ve uygulamasında uzmanlaşma.
 • Grafik, web tasarımı ve uygulamasında uzmanlaşma.
 • Reklam tasarımı ve planlamasında uzmanlaşma.
 • Ürün/araç kullanımı ve teknik biçimlendirmede uzmanlaşma (reji, kamera, ses, efekt, sayfa düzeni  gibi) 
 • Örgütsel ilişkiler ve örgüt yönetiminde uzmanlaşma
 • Teori ve halkla ilişkilerde meta-teorik analizde uzmanlaşma 

Yüksek lisans ders programı, öğrencinin uzmanlaşma tercihlerine göre yukarıda belirtilen altı yönelime göre çeşitlendirilecek ve düzenlenecektir.

Öğrencinin isteğine göre biçimlendirilen bir program

Programda, öğrenciler daha dersler başlamadan, öğretim üyeleriyle birlikte, kendi amaçlarına uygun bir eğitim ders programı planı hazırlayacaklardır. Bu planda gerektiğinde bölüm hocalarıyla toplanarak değişiklikler yapılabilir. Böylece, öğrencilere hem bir ders ortamında bilgi paylaşımına dayanan genel bir öğrenme olanağı hem de her öğrencinin belirlediği kendi planına göre özel olarak öğrenme olanağı sağlanacaktır.  

           Yüksek lisans programı;

 • Tüm öğrencilerin, alandaki eğitimde gerekli konular, sorunlar ve kuramsal yaklaşımları gerek yaşamla ilişkilendirerek irdeleme seviyesinde anlaşılmasını  sağlayacak;
 • isteyen öğrencilerin, konuları akademik seviyede incelemesine, isteyen öğrencilerin komuları profesyonel seviyede öğrenmesine olanak verecek bilgi ve beceri kazanılması için gerekli eğitimi verecek;
 • Bu amaçlara uygun olarak, iletişimin ve halkla ilişkilerin üretimi, dağıtımı ve tüketimini, bu süreçlerdeki insanı, insan ilişkilerini,  insanın kurduğu örgüt yapılarını ve toplumu ele alan kapsamlı bir öğrenim ortamı oluşturacaktır.

Gelişmeniz için gerekli bilgi ve beceri

Programı bitirerek yüksek lisans derecesini alanlar,  alanında derinlik farkıyla, en azından aşağıdaki bilgi ve becerileri elde edecektir:

 • Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanını bilme: Halkla ilişkileri ve reklamcılığı açıklayan bilimsel yaklaşımları ve bu yaklaşımların doğasını anlama ve irdeleme
 • Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında, akademik ve endüstriyel “bilme, bilgi edinme ve bilgiyi kullanma” için zorunlu olan araştırma tasarımı yapma, uygulama, analiz etme, sonuç çıkarma ve rapor/makale hazırlamanın yaparak öğrenme
 • İnsan ve toplumuyla ilgili sorun belirleme ve sosyal faydaya yönelik araştırmaya dayanan kampanyalar hazırlama
 • Örgütlü iletişim pratiklerinin ekonomik, siyasal ve kültürel doğasını anlama (teorik uzmanlaşma)
 • Örgütlü iletişim pratiklerini planlama, uygulama ve değerlendirmede uzmanlaşma (pratik uzmanlaşma)

Her zaman eklemeler yapılabilecek Ders programı

Halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili temel bilme/bilim alanları ve uygulamalarıyla ilgili ders örneklerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Halkla ilişiler ve reklamcılık alanını açıklayan teorik tartışma dersleri
 • Medya İlişkileri ve Planlaması
 • Örnek Kampanya Analizi
 • Örgüt ve Örgütsel İletişim
 • Stratejik Planlama
 • Halkla İlişkilerde Güncel Konular
 • Kriz İletişimi Yönetimi (Kamu ve Özel Sektörde)
 • Türkiye’de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Araştırma Uygulaması
 • Reklam Ürün Eleştirisi
 • Bütünleşik Kampanya Çalışması 
 • Medya için Yazma (broşür, metin vs.)
 • Yeni Medya ve Örgütlü Kullanım
 • Multi-medya Üretimi
 • Reklamda Yaratıcı Stratejiler
 • Halkla İlişkiler ve reklamcılıkta Örgütsel yönetim 
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Araştırmaları: Sorunlar ve çözümler
 • Endüstriye Pratikler ve Tüketim Kültürü
 • Alanda Eleştirel açıklamalar